Politika privatnosti

Choose from our wide range of portfolio layouts

Politika privatnosti

Choose from our wide range of portfolio layouts

Euro 07 d.o.o. svoju obavezu čuvanja Vaše privatnosti shvata veoma ozbiljno, i svaku vašu informaciju koju ostavite tretiraće

brižno. Posetom našeg sajta i / ili registracijom prihvatate i saglasni ste sa

praksom opisanom u našoj Polisi privatnosti.

Euro  07  d.o.o. se obavezuje da štiti vašu privatnost i garantuje upotrebu ostavljenih informacija u skladu sa Politikom Privatnosti opisanom ispod:

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Ovo obaveštenje o privatnosti pruža okvir razumevanja o ličnim podacima koje prikuplja Preduzeće za trgovinu  i  usluge  Euro  07  doo  Beograd,MB:  17451545,  PIB:  102478724,  sa  sedištem  u  Cara Dušana 205-a,  a  čiji  je  zakonski  zastupnik  direktor  Zoran  Aleksić  (  u  daljem  tekstu  Rukovalac  podataka), kako to zahteva Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući i odredbe Uredbe Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Rukovalac podataka

Rukovalac podataka  je Preduzeće za trgovinu i usluge Euro 07 doo Beograd, MB: 17451545, PIB: 102478724, sa sedištem u Cara Dušana205 – a,  Beograd. Prikuplja nje podatke će kontrolisati i obraditi  Rukovalac podataka. Pored toga,  lični podaci mogu biti obrađeni  ili zajednički kontrolisani od strane osnivača Euro 07 doo Beograd, odnosno od strane EVRO 07 AD, MB: 130433439 ( 14155/2000 110), sa sedištem na adresi Bul. Šipčenski prohod 63, Sofija, Bugarska.

Obaveštenje o privatnosti opisuje vrste ličnih podataka ili ličnih informacija koje sakupljamo, kako koristimo informacije, kako obrađujemo i štitimo informacije koje sakupljamo, koliko dugo ih čuvamo, sa kim ih delimo, koliko dugo ih čuvamo, kome mi to prenosimo i prava koja pojedinci mogu ostvariti u vezi sa korišćenjem njihovih ličnih podataka.

Obaveštenje o privatnosti

 • Informacije koje prikupljamo
 • U koje svrhe Euro07 koristi vaše lične podatke?
 • Kako koristimo informacije koje prikupljamo?
 • Kako obrađujemo i štitimo lične podatke?
 • Vaša prava i izbori

Podaci koje prikupljamo

Podaci o kupcima (fizička lica):

 • Imei prezime
 • Adresa,
 • Elektronska pošta i broj telefona.

Podaci o poslovnim kontaktima kao što su:

 • Adrese privrednih subjekata,
 • Poslovne elektronske adrese i broj telefona.

Lični podaci kao što su pol, datum rođenja i jedinstveni matični broj građana, preuzimanje i kopiranje vaših ličnih dokumenata (ne za sva lica, i ne sve navedene podatke obavezno).

Podaci o ugovoru kao što je sadržaj ugovora o poslovnoj saradnji ili drugog ugovora koji smo sa vama zaključili.

Informacije o plaćanju kao što su broj bankovnog računa i zahtevi za naknadu troškova i plaćanja i sl. radi izvršavanja ugovora.

Detalji o funkciji koju obavljate kao što su radno mesto, sektor, sedište I nadležnosti (ukoliko se pojavljujete u funciji lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora ili njegovo izvršavanje).

U koje svrhe Euro 07 koristi vaše lične podatke?

Obradu vaših podataka ćemo vršiti za sledeće svrhe:

Za pružanje usluga ili izvršavanje zahteva:

 • Isporuka robe koju ste kupili od nas putem Web –shop-a Euro 07.

Potrebno je da imamo vaše kontakt podatke kako bismo vam isporučili kupljenu robu na željenu adresu.

 • Rešavanje reklamacija, sugestija, primedbi.

Zadovoljstvo i poverenje naših kupaca nam je važno, Ukoliko imate reklamaciju na naš proizvod ili uslugu, ili ste nam uputili sugestiju ili primedbu, nastojimo da je rešimo na odgovoran način u skladu sa zakonom. Kako bismo imali dovoljno informacija da sprovedemo ovaj postupak i donesemo pravu odluku, kao i da vam dostavimo povratnu informaciju o tome, potrebno je da prikupljamo određene podatke o vama.

 • Učešće u nagradnim igrama ili nagradnim konkursima.

Kako biste se prijavili za učešće u nagradnim igrama ili nagradnim konkursima u organizaciji Euro 07 nekad  je  neophodno  da  nam  date svoje  privatne  podatke.  Ukoliko  ste  dobitnik  nagrade  iz  nagradne igre, od vas možemo tražiti eventualne dodatne podatke, jer nas važeći propisi na to obavezuju.

Da bismo zaključili ugovor sa vama ponekad je neophodno da proverimo da li je lice s kojim stupamo u ugovorni odnos za to i ovlašćeno. Isti je slučaj i sa izvršavanjem pojedinih ugovornih odredbi od strane lica koja su za to određena, odnosno navedena u samom ugovoru. Ponekad je potrebno da proverimo identitet ovih lica kako bismo bili sigurni da postupamo na ispravan način. Ove aktivnosti preduzimamo  za  potrebe  postupanja  po  osnovu  ugovora  koje  sklapamo  savama,  ili  da  bismo ispunili zakonske obaveze.

 

Sva obrada će biti obavljenja na osnovu adekvatnih zakonskih osnova koja  mogu  obuhvatiti  brojne kategorije, uključujući:

 1. a) saglasnost ili eksplicitnu saglasnost od strane vlasnika podataka, ukoliko to zahteva važeći zakon,
 2. b) da obezbedimo da se pridržavamo zakonskih ili ugovornih obaveza ili zahteva koji su potrebni za sklapanje ugovora (npr. obrađivanje vaših ličnih podataka kako bi se omogućila isplata zarade i poreza na iste)
 3. c) suštinski i neophodni za legitimni interes Rukovaoca podataka

Takođe možemo koristiti informacije na druge načine za koje pružamo konkretno obaveštenje na dan ili pre vremena prikupljanja.

Legitimni interes

Euro  07može obrađivati lične podatke za određene zakonite poslovne svrhe, što obuhvata i neke od sledećih:

 

 • gde nam proces  omogućava  poboljšanje,  modifikaciju,  personalizaciju  ili  na  drugi  način poboljšanje naših usluga/komunikacija u korist naših klijenata, kandidata, saradnika,
 • identifikovati i sprečiti prevare
 • za potrebe direktnog marketinga.

Kad god obradimo podatke za ove svrhe , mi ćemo obezbediti da Vaša prava održimo na visokom nivou, uzimamo u obzir ova prava. Imate pravo da se protivite takvoj obradi, a ako želite to da učinite molimo kontaktirajte dole navedenu osobu . Imajte na umu da ako ostvarite svoje pravo na prigovor, to može uticati na našu sposobnost da izvršavamo i pružamo usluge u Vašu korist.

Kako obrađujemo i štitimo lične podatke?

Obrađujemo lične podatke koje prikupljamo u svrhe koje su definisane iznad u tekstu.

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere osmišljene da se zaštite lični podaci koje pružate  od  slučajnog,    nezakonitog  ili neovlašćenog  uništenja, gubitka,   izmene,   pristupa, obelodanjivanja ili upotrebe.

Koliko dugo čuvamo podatke koje prikupljamo?

U našim sistemima čuvamo lične podatke koje prikupljamo na nač

in koji omogućava identifikaciju vlasnika podataka ne duže nego što je potrebno u pogledu svrhe za koju su prikupljeni podaci ili za

koje se ti podaci dalje obrađuju.

Ovaj određeni vremenski period određujemo uzimajući u obzir :

 • Neophodnost zadržavanja uskladištenih ličnih podataka s ciljem pružanja usluga uspostavljenih sa korisnikom,
 • Da bi se zaštitio legitimni interes Rukovaoca podataka kako je to opisano u svrsi,
 • Postojanje specifičnih zakonskih obaveza koje obradu i srodno skladištenje zahtevaju u određenom vremenskom periodu.

Informacije koje prosleđujemo

Ne objavljujemo lične podatke koje prikupljamo o Vama, osim što je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti.

Takođe, možemo ograničeno proslediti Vaše podatke našem osnivaču EVRO 07 AD, MB: 130433439 ( 14155/2000 110), sa sedištem na adresi Bul. Šipčenski prohod 63, Sofija, Bugarska. Pored toga,  možemo otkriti lične podatke o Vama: (i) ako nam to bude potrebno u skladu sa zakonom ili pravnim postupkom;  (ii)  organima  za  sprovođenje  zakona  ili  drugim državnim  službenicima na  osnovu zakonitog  zahteva  za obelodanjivanjem;  i  (iii)  kada  smatramo  da  je  obelodanjivanje neophodno  ili odgovarajuće za sprečavanje fizičke štete ili finansijskog gubitka, ili u vezi sa istragom sumnjive ili aktuelne  lažne  ili  nezakonite  aktivnosti.  Takođe,  zadržavamo  pravo  prenosa  ličnih  podataka  koje

imamo o Vama u slučaju da prodajemo ili prenesemo celokupno ili deo našeg poslovanja ili imovine (uključujući u slučaju reorganizacije ili likvidacije).

Prenos podataka

Takođe, možemo preneti lične podatkekoje prikupljamo  o  Vama  u  zemlje  izvan  zemlje  u  kojoj  su informacije izvorno prikupljene. Kada prebacimo Vaše podatke u druge zemlje , mi ćemo štititi te podatke kako je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti i takvi transferi će biti u skladu sa važećim  zakonom.

Vaša prava kao vlasnika podataka

Kada se to zahteva primenljivim zakonom, vlasnik podataka može u skladu sa članovima 15 do 22 GDPR- a koristiti sledeća posebna prava:

 1. a) Pravo pristupa: Vlasnik podataka ima pravo pristupa svojim ličnim podacimau  vezi  sa  kojima  se proverava da li se njegovi lični podaci obrađuju u skladu sa zakonom.
 2. b) Pravo na ispravku: Vlasnik podataka ima pravo da zatraži ispravljanje svojih netačnih ili nepotpunih podataka o njemu ili njoj, kako bi se zaštitila tačnost takvihinformacija i adaptacija za obradu podataka
 3. c) Pravo na brisanje: Vlasnik podataka ima pravo da traži da Euro 07izbriše podatke o njemu i da više ne obrađuje te podatke
 4. d) Pravo na  ograničavanje  obrade: Vlasnik podataka ima pravo da traži da Euro  07ograniči obradu njegovih podataka.
 5. e) Pravo prenosivosti podataka: Vlasnik podataka ima pravo da primi podatke o ličnosti koji se odnose na njega, a koje je pružilo rukovaocu podataka u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i ima  pravo da  prenosi  te  podatke  drugom  rukovaocu  podataka  bez ometanja  od  strane rukovaoca kojem su podaci o ličnosti pruženi, pod uslovom  da  je  obrada  zasnovana  na  pristanku vlasnika podataka.
 6. f) Pravo na prigovor: Vlasnik podataka koji dostavlja Rukovaocu podataka lične podatke ima pravo da u bilo koje vreme uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega, ukoliko je za njihovo prikupljanje bio potreban izričit pristanak. Rukovalac ne sme više da obrađuje podatke o ličnosti, osim u slučaju da do kaže da postoje uverljivi legitimni razlozi za obradu koji preovlađuju nad interesima, pravima  i slobodama  lica  na  koje  se podaci odnose  ili  radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.
 7. g) Pravo da  ne  bude  predmet  automatizovanog  pojedinačnog  odlučivanja: Vlasnik  podataka  ima pravoda ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi , uključujući profilisanje,ako  takvo profilisanje  daje  pravno  dejstvo  u odnosu na  vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju.
 8. h) Pravo da  podnese  žalbu  nadzornom  organu: Svaki vlasnik podataka ima pravo da podnese žalbu nadzornom organu, posebno u državi članici gde ima prebivalište ili u mestu navodnog kršenja ako podnosilac podataka smatra da obrada ličnih podataka koji se odnose na njega krši GDPR.

Kad god se obrada zasniva na saglasnosti , kao u članu 7 GDPR-a, vlasnik podataka može povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku.

Ako Vam je potrebno više informacija o obradi vaših ličnih podataka, ili ako želite da ostvarujete svoja prava možete se obratiti putem e-mail-a na e-mail adresu primedbe@euro07.rs.

Obaveštenje o kolačićima

Internet stranica Euro 07 d.o.o. koristi kolačiće radi neprikladnog rada na sajtu, pružajući bolju funkcionalnost i korisničko iskustvo.

Šta su kolačići i zašto se koriste?

Kolačići (eng. Cookies) su male tekstualne datoteke za privremeno čuvanje podataka o korisnikovim radnjama, preferencijama ili drugoj aktivnosti tokom posete veb lokaciji.

Čuvaju se na računaru ili mobilnom uređaju koji korisnik koristi određeno vreme, zavisno od njihove vrste.

Kolačići pomažu da se veb lokacija koristi što povoljnije jer korisnicima smanjuju potrebu da unose svoje postavke svaki put kada posete veb lokaciju ili pređu sa jedne na drugu stranicu.

Kolačići omogućavaju veb lokaciji da nesmetano funkcioniše, prati nepravilnosti i identifikuje mogućnosti za optimizaciju načina na koji pruža informacije i komunicira sa korisnicima.

Vrste kolačića

Veb lokacija koristi jednu ili više sledećih vrsta kolačića, u zavisnosti od stepena njihove potrebe:

Sistemski potrebni kolačići

Ovo su kolačići bez kojih rad stranice nije moguć ili je pod visokim rizikom.

Oni uključuju kolačiće za kretanje po veb lokaciji, spremanje ispunjenih informacija prilikom prolaska između različitih koraka, kao i prilikom prijave ili registracije.

Kolačići se takođe sistematski traže da omoguće kontrolu sigurnosti veze i zaštitu od neželjenih spoljašnjih smetnji.

Ova vrsta kolačića često se naziva privremenom, jer se privremeno čuva i nestaje nakon zatvaranja sesije pregledača.

Kolačići funkcionalnosti

Ova kategorija kolačića služi da korisniku olakša upotrebu veb stranice i da udovolji individualnim preferencijama korisnika.

Kolačići funkcionalnosti uključuju kolačiće za prepoznavanje uređaja, čuvanje postavki jezika i veličine slova i još mnogo toga.

Ove vrste kolačića mogu se duže čuvati na uređaju, mogu se koristiti u više sesija pregledača i nazivaju se postojanim.

Kolačići treće strane za efikasnost, analizu i oglašavanje

Kolačići analitike koriste se za prikupljanje statističkih informacija na osnovu kojih se mogu dati opšti zaključci i preporuke za efikasnost veb lokacije s obzirom na ciljeve korisnika, kao i u cilju marketinga i reklamiranja.

Takva statistika uključuje broj korisnika po stranici, najposećenije stranice, izvore posete, vreme provedeno na stranici, greške i drugo.

Ovi kolačići omogućavaju vam prikupljanje anonimnih informacija o tome kako korisnici koriste veb lokaciju i poteškoćama koje mogu da dožive.

Za bolju tačnost stranica koristite dobro uspostavljene analitičke alate GoogleAnalitics i CoreMetrics.

Onemogućite kolačiće

Kao korisnik, imate mogućnost kontrole kolačića koji se koriste, brisanja kolačića sačuvanih na vašem uređaju i deaktiviranja upotrebe kolačića u budućnosti. Detaljna uputstva za razne pretraživače i operativne sisteme možete naći na http://vvv.aboutcookies.org/.

Imajte na umu da će blokiranje kolačića uticati na način funkcionisanja veb lokacije i može dovesti do neispravnog rada veb lokacije.