Politika privatnosti

Choose from our wide range of portfolio layouts

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Ovo obaveštenje o privatnosti pruža okvir razumevanja o ličnim podacima koje prikuplja Preduzeće za trgovinu i usluge Euro 07 doo Beograd, MB: 17451545, PIB: 102478724, sa sedištem u Cara Dušana205-a, a čiji je zakonski zastupnik direktor Zoran Aleksić ( u daljem tekstu Rukovalac podataka), kako to zahteva Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), uključujući i odredbe Uredbe Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Rukovalac podataka

Rukovalac podataka  je Preduzeće za trgovinu i usluge Euro 07 doo Beograd, MB: 17451545, PIB: 102478724, sa sedištem u Cara Dušana205-a, Beograd. Prikupljanje podatke će kontrolisati i obraditi Rukovalac podataka. Pored toga,  lični podaci mogu biti obrađeni  ili zajednički kontrolisani od strane osnivača Euro 07 doo Beograd, odnosno od strane  EVRO 07 AD, MB: 130433439 (14155/2000 110), sa sedištem na adresi Bul. Prof. Cvetan Lazarov br. 90, sprat 2, kancelarija 1, Sofija, Bugarska.

Obaveštenje o privatnosti opisuje vrste ličnih podataka ili ličnih informacija koje sakupljamo, kako koristimo informacije, kako obrađujemo i štitimo informacije koje sakupljamo, koliko dugo ih čuvamo, sa kim ih delimo, koliko dugo ih čuvamo, kome mi to prenosimo i prava koja pojedinci mogu ostvariti u vezi sa korišćenjem njihovih ličnih podataka.

Obaveštenje o privatnosti

 • Informacije koje prikupljamo
 • U koje svrhe Euro 07 koristi vaše lične podatke?
 • Kako koristimo informacije koje prikupljamo?
 • Kako obrađujemo i štitimo lične podatke?
 • Vaša prava i izbori

Podaci koje prikupljamo

Podaci o kupcima (fizička lica):

 • Ime i prezime,
 • Adresa,
 • Elektronska pošta i broj telefona.

Podaci o poslovnim kontaktima kao što su:

 • Adrese privrednih subjekata,
 • Poslovne elektronske adrese i broj telefona.

Lični podaci kao što su pol, datum rođenja i jedinstveni matični broj građana, preuzimanje i kopiranje vaših ličnih dokumenata (ne za sva lica, i ne sve navedene podatke obavezno).

Podaci o ugovoru kao što je sadržaj ugovora o poslovnoj saradnji ili drugog ugovora koji smo sa vama zaključili.

Informacije o plaćanju kao što su broj bankovnog računa i zahtevi za naknadu troškova i plaćanja i sl. radi izvršavanja ugovora.

Detalji o funkciji koju obavljate kao što su radno mesto, sektor, sedište i nadležnosti (ukoliko se pojavljujete u funciji lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora ili njegovo izvršavanje).

U koje svrhe Euro 07 koristi vaše lične podatke?

Obradu vaših podataka ćemo vršiti za sledeće svrhe:

Za pružanje usluga ili izvršavanje zahteva:

 • Isporuka robe koju ste kupili od nas putem Web – shop-a Euro 07.

Potrebno je da imamo vaše kontakt podatke kako bismo vam isporučili kupljenu robu na željenu adresu.

 • Rešavanje reklamacija, sugestija, primedbi.

Zadovoljstvo i poverenje naših kupaca nam je važno, Ukoliko imate reklamaciju na naš proizvod ili uslugu, ili ste nam uputili sugestiju ili primedbu, nastojimo da je rešimo na odgovoran način u skladu sa zakonom. Kako bismo imali dovoljno informacija da sprovedemo ovaj postupak i donesemo pravu odluku, kao i da vam dostavimo povratnu informaciju o tome, potrebno je da prikupljamo određene podatke o vama.

 • Učešće u nagradnim igrama ili nagradnim konkursima.

Kako biste se prijavili za učešće u nagradnim igrama ili nagradnim konkursima u organizaciji Euro 07 nekad je neophodno da nam date svoje privatne podatke. Ukoliko ste dobitnik nagrade iz nagradne igre, od vas možemo tražiti eventualne dodatne podatke, jer nas važeći propisi na to obavezuju.

 • Ugovaranje.

Da bismo zaključili ugovor sa vama ponekad je neophodno da proverimo da li je lice s kojim stupamo u ugovorni odnos za to i ovlašćeno. Isti je slučaj i sa izvršavanjem pojedinih ugovornih odredbi od strane lica koja su za to određena, odnosno navedena u samom ugovoru. Ponekad je potrebno da proverimo identitet ovih lica kako bismo bili sigurni da postupamo na ispravan način. Ove aktivnosti preduzimamo za potrebe postupanja po osnovu ugovora koje sklapamo savama, ili da bismo ispunili zakonske obaveze.

Kako koristimo informacije koje prikupljamo?

Sva obrada će biti obavljenja na osnovu adekvatnih zakonskih osnova  koja mogu obuhvatiti brojne kategorije, uključujući:

 1. a) saglasnost ili eksplicitnu saglasnost od strane vlasnika podataka, ukoliko to zahteva važeći zakon,
 2. b) da obezbedimo da se pridržavamo zakonskih ili ugovornih obaveza ili zahteva koji su potrebni za sklapanje ugovora (npr. obrađivanje vaših ličnih podataka kako bi se omogućila isplata zarade i poreza na iste)
 3. c) suštinski i neophodni za legitimni interes Rukovaoca podataka.

Takođe možemo koristiti informacije na druge načine za koje pružamo konkretno obaveštenje na dan ili pre vremena prikupljanja.

Legitimni interes

Euro 07 može obrađivati lične podatke za određene zakonite poslovne svrhe, što obuhvata i neke od sledećih:

 • gde nam proces omogućava poboljšanje, modifikaciju, personalizaciju ili na drugi način poboljšanje naših usluga/komunikacija u korist naših klijenata, kandidata, saradnika,
 • identifikovati i sprečiti prevare,
 • za potrebe direktnog marketinga.

Kad god obradimo podatke za ove svrhe , mi ćemo obezbediti da Vaša prava održimo na visokom nivou, uzimamo u obzir ova prava. Imate pravo da se protivite takvoj obradi, a ako želite to da učinite molimo kontaktirajte dole navedenu osobu . Imajte na umu da ako ostvarite svoje pravo na prigovor, to može uticati na našu sposobnost da izvršavamo i pružamo usluge u Vašu korist.

Kako obrađujemo i štitimo lične podatke?

Obrađujemo lične podatke koje prikupljamo u svrhe koje su definisane iznad u tekstu.

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere osmišljene da se zaštite lični podaci koje pružate od slučajnog,  nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmene, pristupa, obelodanjivanja ili upotrebe.

Koliko dugo čuvamo podatke koje prikupljamo?

U našim sistemima čuvamo lične podatke koje prikupljamo na način koji omogućava identifikaciju vlasnika podataka ne duže nego što je potrebno u pogledu svrhe za koju su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju.

Ovaj određeni vremenski period određujemo uzimajući u obzir :

 • Neophodnost zadržavanja uskladištenih ličnih podataka s ciljem pružanja usluga uspostavljenih sa korisnikom,
 • Da bi se zaštitio legitimni interes Rukovaoca podataka kako je to opisano u svrsi,
 • Postojanje specifičnih zakonskih obaveza koje obradu i srodno skladištenje zahtevaju u određenom vremenskom periodu.

Informacije koje prosleđujemo

Ne objavljujemo lične podatke koje prikupljamo o Vama, osim što je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti.

Takođe, možemo ograničeno proslediti Vaše podatke našem osnivaču EVRO 07 AD, MB: 130433439 (14155/2000 110), sa sedištem na adresi Bul. Prof. Cvetan Lazarov br. 90, sprat 2, kancelarija 1, Sofija, Bugarska. Pored toga,  možemo otkriti lične podatke o Vama: (i) ako nam to bude potrebno u skladu sa zakonom ili pravnim postupkom; (ii) organima za sprovođenje zakona ili drugim državnim službenicima na osnovu zakonitog zahteva za obelodanjivanjem; i (iii) kada smatramo da je obelodanjivanje neophodno ili odgovarajuće za sprečavanje fizičke štete ili finansijskog gubitka, ili u vezi sa istragom sumnjive ili aktuelne lažne ili nezakonite aktivnosti. Takođe, zadržavamo pravo prenosa ličnih podataka koje imamo o Vama u slučaju da prodajemo ili prenesemo celokupno ili deo našeg poslovanja ili imovine (uključujući u slučaju reorganizacije ili likvidacije).

Prenos podataka

Takođe, možemo preneti lične podatke koje prikupljamo o Vama u zemlje izvan zemlje u kojoj su informacije izvorno prikupljene. Kada prebacimo Vaše podatke u druge zemlje , mi ćemo štititi te podatke kako je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti i takvi transferi će biti u skladu sa važećim zakonom.

 

Vaša prava kao vlasnika podataka

Kada se to zahteva primenljivim zakonom, vlasnik podataka može u skladu sa članovima 15 do 22 GDPR-a koristiti sledeća posebna prava, i u skladu sa članovima 26- 39 Zakona o zaštiti podataka ličnosti:

 1. a) Pravo pristupa: Vlasnik podataka ima pravo pristupa svojim ličnim podacima u vezi sa kojima se proverava da li se njegovi lični podaci obrađuju u skladu sa zakonom.
 2. b) Pravo na ispravku:Vlasnik podataka ima pravo da zatraži ispravljanje svojih netačnih ili nepotpunih podataka o njemu ili njoj, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i adaptacija za obradu podataka
 3. c) Pravo na brisanje: Vlasnik podataka ima pravo da traži da Euro 07 izbriše podatke o njemu i da više ne obrađuje te podatke
 4. d) Pravo na ograničavanje obrade: Vlasnik podataka ima pravo da traži da Euro 07 ograniči obradu njegovih podataka.
 5. e) Pravo prenosivosti podataka: Vlasnik podataka ima pravo da primi podatke o ličnosti koji se odnose na njega, a koje je pružilo rukovaocu podataka u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i ima pravo da prenosi te podatke drugom rukovaocu podataka bez ometanja od strane rukovaoca kojem su podaci o ličnosti pruženi, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku vlasnika podataka
 6. f) Pravo na prigovor: Vlasnik podataka koji dostavlja Rukovaocu podataka lične podatke ima pravo da u bilo koje vreme uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega, ukoliko je za njihovo prikupljanje bio potreban izričit pristanak. Rukovalac ne sme više da obrađuje podatke o ličnosti, osim u slučaju da dokaže da postoje uverljivi legitimni razlozi za obradu koji preovlađuju nad interesima, pravima i slobodama lica na koje se podaci odnose ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.
 7. g) Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Vlasnik podataka ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi , uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju.
 8. h) Pravo da podnese žalbu nadzornom organu: Svaki vlasnik podataka ima pravo da podnese žalbu nadzornom organu, posebno u državi članici gde ima prebivalište ili u mestu navodnog kršenja ako podnosilac podataka smatra da obrada ličnih podataka koji se odnose na njega krši GDPR.

Kad god se obrada zasniva na saglasnosti , kao u članu 7 GDPR-a, i člana 15 Zakona o zaštiti podataka ličnosti vlasnik podataka može povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku.

Ako Vam je potrebno više informacija o obradi vaših ličnih podataka, ili ako želite da ostvarujete svoja prava možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka o ličnosti (DPO):  Mileni Petrović, zaposlenoj u Euro 07 doo Beograd, Email:  hr@euro07.rs.

 

______________________

Zoran Aleksić, direktor

Euro 07 d.o.o. Beograd

 

 

Svojim potpisom potvrđujem da mi je dana __. __. _____. godine, uručeno navedeno Obaveštenje.

Ime i prezime __________________________

Potpis : ______________________